หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


ผลสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ในการจัดตั้งและยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง เป็น “เทศบาลตำบลศีรษะทอง”

..............................................................


                  เมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากร สภาพของท้องถิ่น สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ตำบลศีรษะทอง มีแนวโน้มการเพิ่มของประชากร การขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง การยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ที่จะจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นได้มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งเมื่อพิจารณาด้านรายได้แล้วพบว่ารายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี การยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทำให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการเพื่อหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้มากขึ้น และได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐเพิ่มมากขึ้นเมื่อคำนวณจากรายหัวของประชาชน

                  เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็น “เทศบาลตำบลศีรษะทอง” เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง จึงขอความร่วมมือประชาชนที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน ในตำบลศีรษะทอง และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (ในวันที่ 1 มกราคม 2561) กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เพื่อแสดงความเห็นต่อจัดตั้งและยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็น “เทศบาลตำบลศีรษะทอง”