หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา

  

            แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา โดยรับสอนปั้นเรื่องปั้นดินเผาเซรามิคให้กับผู้สนใจสามารถนำไปประกอบอาชีพ
            และจำหน่ายเซรามิคลายไม้ตาล ในยี่ห้อ KALACOTA
            นายพชร วงศ์รังผึ้ง
            ที่ผลิต 55/52 หมู่ 4 ตำบลศีรษะทอง
            อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
            ที่จำหน่ายสินค้า : ลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
            เบอร์โทรศัพท์ : 092-2587956