หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


รับผลิตเครื่องปั้นดินเผาเซรามิค

  

            รับผลิตเครื่องปั้นดินเผาเซรามิค จำหน่ายเป็นของตกแต่งบ้าน ของใช้ในครัวเรือน ถ้วยรางวัล และรับทำตามรูปแบบที่ต้องการ
            นายณัฐพล ภู่จุฬา
            ที่ผลิต 59/4 หมู่ 1 ตำบลศีรษะทอง
            อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
            เบอร์โทรศัพท์ 089-5296041