หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


วัดศีรษะทอง  

ประวัติความเป็นมา

                            แรกเริ่มเดิมทีพื้นที่บริเวณวัดตำบลศีรษะทองในปัจจุบัน เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนอาศัยทำมาหากิน เนื่องจากเป็นที่ที่มีความแห้งแล้งเพราะอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองมาก พื้นที่บริเวณนี้ขึ้นอยู่กับท้องที่ ตำบลห้วยตะโก สมัยนั้นคำว่าศีรษะทองยังไม่ปรากฏ ต่อมาพวกลาวเวียงจันทร์อพยพเข้ามาอยู่อาศัย บางพวกก็อยู่แถวริมน้ำที่เรียกว่า วัดกลางคูเวียงในปัจจุบัน บางพวกก็อยู่แถวบ้านกล้วย และมีอีกพวกหนึ่งที่อาศัยลึกเข้าไปกว่าพวกอื่นๆ คือพวกที่อยู่ในตำบลศีรษะทองในปัจจุบัน พวกเขาได้หักร้างถางพงทำเป็นที่นาปลูกข้าวและพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ ขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ขยายครอบครัว จนรุ่งเรืองและกลายเป็นหมู่บ้านในที่สุด
                            เมื่อต่างคนต่างก็มีกินมีใช้พอสมควร ที่เหลือก็เก็บออมกันจนเกิดมีความคิดที่จะสร้างบุญกุศลขึ้น ครั้นจะไปทำบุญที่วัดอื่นๆ ก็อยู่ห่างไกลจึงคิดที่จะสร้างวัดในหมู่บ้านขึ้น บรรดาชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัด ขณะที่ขุดดินสำหรับสร้างวัดนั้นเองก็ได้พบเศียรพระที่เป็นทองจมอยู่ในดิน จึงถือเป็นนิมิตที่ดีเลยได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดศีรษะทอง” ตั้งแต่นั้นมา เจ้าอาวาสองค์แรกคือ หลวงพ่อไต ซึ่งเป็นคนลาวที่มาจากเวียงจันทร์โดยการอพยพมาตั้งแต่ต้น จากวัดเล็กๆ ก็กลายมาเป็นวัดใหญ่ สืบทอดเจ้าอาวาสมาอีก 6 รุ่น จนมาถึงวาระ หลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดและหมู่บ้านเป็นอันมาก
                            ต่อมาทางการได้ขุดคลองแยกจากแม่น้ำนครชัยศรีไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความสะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยเรียกกันว่า “คลองเจดีย์บูชา” ซึ่งคลองนี้ได้ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของวัดหัวทองและหมู่บ้าน ดังนั้นชาวบ้านจึงอพยพลงมาอยู่ใกล้คลองกัน เพราะสะดวกในการคมนาคม วัดหัวทองจึงย้ายจากที่เดิมมาอยู่ใกล้คลองเจดีย์บูชา และในสมัยหลวงพ่อน้อยนี่เองที่เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดหัวทองเป็นวัด “วัดศีรษะทอง” และทางการได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลศีรษะทองสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้
  

โรงเรียนวัดศีรษะทอง

                         โรงเรียนวัดศีรษะทองเดิมเป็นโรงเรียนวัด เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 อาศัยศาลาเป็นที่เรียนมีครู 2 คน คือ นายกิมเฮง ประทุมทอง เป็นครูใหญ่ พระสม วงษ์สกุล เป็นครูน้อยพระอธิการน้อย นาวารัตน์ เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองเป็นผู้อุปการะโรงเรียน 1 เมษายน 2478 ทางราชการอนุญาตให้ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อ “ โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยตะโก 1 (วัดศีรษะทอง)”
            พ.ศ. 2480 สร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.2 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดใช้เมื่อ 15 มกราคม 2484 โดยมีพระอธิการน้อย นาวารัตน์ เป็นผู้ดำเนินการ นายชม จีรพันธ์ บริจาคทรัพย์มากกว่าผู้อื่น ทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลห้วยตะโก1(น้อยชมประชานุกูลวัดศีรษะทอง) “สิ้นเงิน 4,580 บาท
            พ.ศ.2486 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลศีรษะทอง1 (น้อยชมประชานุกูลศีรษะทอง)พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล) “ และใช้มาจนถึงปัจจุบัน
            พ.ศ. 2509 ทางโรงเรียน กรรมการศึกษา และวัด ได้จัดซื้อที่ดินเป็นธรณีสงฆ์สำหรับสร้างอาคารเรียนเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นเงิน 30,000 บาท
            พ.ศ. 2513 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 1 หลัง 4 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณ 200,000 บาท ประชาชนสมทบ 60,000 บาท ต่อเติมชั้นล่าง
            พ.ศ. 2514 สุขาภิบาลนครชัยศรี ได้มาซื้อที่ดินทำสนามกีฬากลางของอำเภอ จำนวน 6 ไร่ 3 งานด้วยงบประมาณ 70,000 บาท และมอบให้โรงเรียนดูแลรักษา
            พ.ศ. 2518 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 45,000 บาท
            พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียนแบบ017จำนวน1หลัง 2 ชั้น 8 ห้องเรียนงบประมาณ 500,000 บาท
                 - สร้างโรงอาหาร แบบ 312 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 60,000 บาท
                 - สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท
            พ.ศ. 2520 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 260,000 บาท
            พ.ศ. 2521 สร้างส้วมแบบ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง 1 หลัง งบประมาณ 15,000 บาท
            พ.ศ. 2522 ทางราชการอนุญาตให้รื้ออาคารเรียนหลังแรก เพราะชำรุดมาก
                 - สร้างโรงอาหารแบบ 312 จำนวน 1 หลัง เชื่อมต่อหลังแรกงบประมาณ 60,000 บาท
                 - สร้างส้วมแบบ 401 จำนวน 1 หลัง 5 ที่นั่ง พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง เชื่อมต่อหลังแรก งบประมาณ 15,000 บาท
            พ.ศ. 2524 กรมโยธาธิการ เจาะน้ำบาดาลในบริเวณโรงเรียนเพื่อบริการประชาชน ปัจจุบัน อบต. เป็นผู้ดำเนินการ
            พ.ศ. 2532 สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ 33 จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 86,000 บาท
                 - สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านคิดเป็นเงิน 15,000 บาท
            พ.ศ. 2533 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำรองขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
                 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำชั้นอนุบาล
                 - สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน ยาว 120 เมตร เป็นเงิน 121,548 บาท
                 - สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 50,000 บาท
            พ.ศ. 2534 สร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 งบประมาณ 100,000 บาท และต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นล่าง
            พ.ศ. 2535 สร้างบ้านพักครู แบบสปช. 301/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 260,000 บาท
            พ.ศ. 2536 ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อำนวยการ
                 - สร้างเรือนเพาะชำจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 26,000 บาท
            พ.ศ. 2537 สร้างสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม โดยงบพัฒนาชุมชน
                 - ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น(ขนาดใหญ่)ระดับจังหวัด
            พ.ศ. 2539 เข้าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
                 - สร้างลานพักผ่อน กว้าง 6 เมตร ยาว 41 เมตร เป็นเงิน 66,300 บาท อบต. สมทบอีกจำนวน 17,000 บาท
            พ.ศ. 2540 ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันทาสีอาคารเรียน และประตูม้วนเหล็ก งบประมาณ 100,000 บาท
                 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 84,854 บาท
                 - สร้างลานพักผ่อน 40 เมตร โดยงบพัฒนาจังหวัด 60,000 บาท
            พ.ศ. 2541 ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทาสีอาคารเรียนทั้ง 3 หลังงบประมาณ300,000 บาท
                 - สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 ด้วยงบประมาณ 2000,000 บาท จากการบริจาคของพลเอกชวลิต
                 –คุณหญิงพันธ์เครือ ยงใจยุทธ ทำพิธีมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543
            พ.ศ. 2543 การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสร้างสนามวอลเลย์บอลให้กับทางโรงเรียน 1 สนาม พร้อมอุปกรณ์สนาม
            พ.ศ.2544 คณะกรรมการการศึกษาร่วมกับวัดศีรษะทองจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง
            พ.ศ. 2545 คณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสร้างซุ้มกระดังงา ลานพักผ่อนหย่อนใจ
คิดเป็นเงิน 100,000 บาท
                 - อบต.ศีรษะทองบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง และสนับสนุนการศึกษา
                 - มีผู้มีจิตศัรทธาบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมจำนวน 7 เครื่อง
                 - นางราภิ แก้วสุจริต จัดหางบประมาณสนับสนุน เพื่อปรับปรุงพื้นห้องอนุบาลรวม 4 ห้อง
คิดเป็นเงิน 130,000 บาท
            พ.ศ. 2546
                 - อบต.ศีรษะทอง สนับสนุนเงินเพื่อปรับปรุงพื้นห้องสมุดและซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นเงิน 99,300 บาท
                 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท และบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติเป็นเงิน 5,000 บาท
                 - เจ้าอาวาสวัดศีรษะทองสร้างและต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 4 ชั้นล่างเพื่อจัดทำห้องเรียนธรรมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาตรี โท เอก เป็นเงินทั้งสิ้น 801,991 บาท