หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


วัดเสถียรรัตนาราม


ประวัติความเป็นมา

              การสร้างวัดนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2516 เป็นต้นมา โดยมีนายสำรวย ศรีธัญญา เป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างและได้เริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ พร้อม ๆ กัน เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 1 ปี กับ 4 เดือน มีพระภิกษุเข้าประจำอยู่ที่วัดนี้ในระยะเวลาเริ่มแรก 9 รูป โดยมีพระมหาชัยวัฒน์ ปัญญาสิริ เป็นเจ้าอาวาส และได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดเสถียรรัตนาราม” และ ที่มาของการสร้างวัดนี้เนื่องจากประชาชนในท้องที่นี้ได้รับความลำบากยากเข็น กล่าวคือ เมื่อมีความประสงค์อยากจะทำบุญทำกุศล ตามเทศกาลก็มิอาจจะปฏิบัติได้ตามวิสัยของชาวพุทธ เพราะจะต้องเดินทางไปถึง 7-8 กิโลเมตรกว่าจะไปและกว่าจะกลับไม่ทันกาล เมื่อประชาชนในย่านนี้มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า ที่จะยกที่ดินให้เพื่อการสร้างวัด จำนวน 11ไร่ 35 ตารางวา และมีผู้ใจบุญซื้อที่บริเวณนี้ถวายเพิ่มอีก 15 ไร่ 29 ตารางวา รวมมีที่ดินที่สร้างวัดทั้งสิ้น 26 ไร่ 64 ตาราง ถาวรวัตถุที่ก่อสร้าง ที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ คือ
         (1) กุฏิ จำนวน 7 หลัง
         (2) ศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งตู้พระไตรปิฎก
         (3) อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 21.75 เมตร
         (4) เจดีย์ 1 องค์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง
         (5) หอฉัน 1 หลัง
         (6) ศาลาสารพัดประโยชน์ 1 หลัง
         (7) ขุดสระน้ำยาว 147 เมตร กว้าง 35 เมตร พร้อมทั้งคูน้ำล้อมรอบ บริเวณเนื้อที่วัด
         (8) หอกลอง ระฆัง 1 หอ
         (9) เจาะน้ำบาดาล พร้อมหอถัง 1 บ่อ
         (10) ทำถนนต่าง ระดับสูงต่ำ ในบริเวณวัด
         (11) ห้องสุขาถูกสุขลักษณะ
         (12) ติดตั้งไฟฟ้าทั่วบริเวณวัด ด้วยความช่วยเหลือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
     วัดตั้งอยู่ที่ ทางหลวงชนบทหมายเลข 1012 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

             โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 โดยมีนายมนุญ เพ็ญศิริ นายอำเภอนครชัยศรี นายประสิทธิ สร้อยทอง หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอนครชัยศรี ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม และคณะผู้สร้างวัด ได้แก่ ดร.สุนทร เสถียรไทย , นายพิศล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ,นายคำรณ เตชะไพบูลย์, นายสนอง ตู้จินดา ,นายอภิวัฒน์ นันทาภิวัฒน์ ,นายประวัติ ศรีบัวทอง , นายธีระ งามวัฒน์ , นายสุธี บุญยะศรีสวัสดิ์ และนายประธาน ดวงรัตน์ เป็นผู้สร้างและมอบให้ราชการ รวมพื้นที่ 3 ไร่ 44 ตารางวา ขณะนั้นใช้ศาลาสารพัดประโยชน์เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ราชการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง จึงได้ร่วมกันหาทุนเพิ่มเติมและได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมา วันที่ 18 เมษายน 2536 คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารเรียนชั้นเด็กเล็ก และขออนุญาตเปิดสอนชั้นปฐมวัย ในปี พ.ศ. 2536 ปัจจุบันโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 8 ห้องเรียน รวมระยะเวลาเปิดทำการเรียนการสอน 35 ปี