หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


กลุ่มผลิตภัณฑ์แกะกะลา


            กลุ่มผลิตภัณฑ์แกะกะลา เป็นอาชีพเสริมทำกิจกรรมแกะกะลา มะพร้าวเป็นเครื่องใช้, เครื่องประดับ และเครื่องรางของขลัง รวมทั้งเป็นศูนย์ ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนที่สนใจเพื่อหารายได้พิเศษและฝึกฝีมือ
            นายวินัย ไชยราษฎร์ ประธานกลุ่มแกะสลักกะลาตาเดียว ที่อยู่ 45/49 หมู่ 2 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
            เบอร์โทรศัพท์ 081-197-6961