หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


กลุ่มเพาะเลี้ยงพันธ์ปลาสวยงาม

  

            กลุ่มเพาะเลี้ยงพันธ์ปลาสวยงามเพื่อส่งออกต่างประเทศมเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม มีปลาสวยงามหลายสายพันธ์จำหน่าย ตั้งแต่รุ่นอนุบาล จนถึงรุ่นมหาวิทยาลัย โดยนายอาณัติ มาตะโก
            -ประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อส่งออกต่างประเทศ
            –วิทยากรถ่ายทอดการเลี้ยงปลาสวยงาม