หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


เครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋วผลิตและจำหน่าย เช่น เครื่องครัวเครื่องใช้ขนาดจิ๋ว

  

            เครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋วผลิตและจำหน่าย เช่น เครื่องครัวเครื่องใช้ขนาดจิ๋ว
            นายชม กางกั้น
            ที่ผลิต 45/49 หมู่ 2 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
            ที่จำหน่ายสินค้า : ลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
            เบอร์โทรศัพท์ 086-0388708
                  ♦ สมาชิกกลุ่มเซรามิค
                  ♦ มีความรู้เรืองเครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋ว