หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล

  

            โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านศีรษะทอง หอถังประปาชนิดโครงสร้างเหล็กขนาด ความจุ 30 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 225 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่ใช้อุปโภค-บริโภค โดยใช้ท่อกรุบ่อบาดาลท่อเหล็กอาบสังกะสี ASTM A-53 มอก. ติดตั้งเครื่องสูบชนิดใต้น้ำ(ซัมเมอร์ส) ขนาด 15 แรงม้า พร้อมท่อสูบและตู้ควบคุมไฟฟ้าจนสามารถใช้งานได้ดี งบประมาณ 1,378,000 บาท