หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    ส่วนสวัสดิการสังคม
    ส่วนการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    ส่วนสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    ส่วนสวัสดิการสังคม
    การศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


ติดต่อ เทศบาลตำบลศีรษะทอง

ที่อยู่: 119 หมู่ 4 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์: 034 332927
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0
สำนักปลัด ต่อ 14
กองคลัง ต่อ 11
กองช่าง ต่อ 7
ส่วนสาธารณสุข ต่อ 4
ส่วนสวัสดิการฯ ต่อ 5
แฟกซ์ Fax ต่อ 6
Email: srisathong@hotmail.com