หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภา อบต.
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักงานปลัด
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงาน อบต
    แผนพัฒนาสามปี
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
    ข้อบัญญัติงบประมาณ
    งานสภา อบต.
    สำนักงานปลัด
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่อบต.
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์
   สำนักงานปลัด
เทศบาลตำบลศีรษะทอง ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการ หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ เข้าร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

14 เมษายน 2564

   สำนักงานปลัด
ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในสถานการณ์ โควิด 19 (Covid-19)

09 มีนาคม 2564

   กองคลัง
ประกาศ รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

05 มีนาคม 2564


จัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดกลาง ความจุ 30 ลบ.ม. บริเวณหมู่บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มีนาคม 2564

   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดกลาง ความจุ 30 ลบ.ม. บริเวณหมู่บ้านหัวไผ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 มีนาคม 2564


กิจกรรม
   
ฺBig Cleaning Day ครั้งที่2

31 มีนาคม 2563

   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย (หน้ากากผ้า)

23 มีนาคม 2563

   
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง ประจำปีงบประมาณ 2563

18 มีนาคม 2563

   
โครงการบ้านสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ประจำปี 2563

17 มีนาคม 2563

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง

03 กันยายน 2562

   
โครงการทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา

13 สิงหาคม 2562

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะทอง ประจำปี 2562

10 กรกฎาคม 2562

   
โครงการประชุมประชาคมตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ​

06 มิถุนายน 2562

   
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง 2562

14 มีนาคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ประชาชนหมู่ที่1

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 2

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 3 

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 4 

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 5 

15 มกราคม 2562

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.ศีรษะทอง ประจำปี 2561

27 กรกฎาคม 2561

   
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง ประจำปี 2561

12 กรกฎาคม 2561

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะทอง ประจำปี 2561

10 กรกฎาคม 2561

   
ร่วมปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล

12 ตุลาคม 2560

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.ศีรษะทอง ประจำปี 2560

21 สิงหาคม 2560

   
โครงการ "ทำดีเพื่อแม่" เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2560

11 สิงหาคม 2560

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต.ศีรษะทองและอบต.ข้างเคียง

07 สิงหาคม 2560

   
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะทองประจำปีงบประมาณ2560

21 กรกฎาคม 2560

   
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2560 โดยศูนย์ปรองดองสมานฉัน เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม

14 กรกฎาคม 2560

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้บริหารและสมาชิก อบต. ประจำปี 2559

03 สิงหาคม 2559

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับผู้นำชุมชนตำบลศีรษะทอง ประจำปีงบประมาณ 2559

26 กรกฎาคม 2559

   
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน

26 กรกฎาคม 2559

   
โครงการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอ

22 กรกฎาคม 2559

   
แห่เที่ยนจำนำพรรษา ประจำปี 2559

15 กรกฎาคม 2559