หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้บริหาร
    สมาชิกสภาเทศบาล
    พันธกิจและวิสัยทัศน์
    นโยบาย
    โครงสร้างการบริหารงาน
    หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองช่าง
    กองคลัง
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา
    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
    ผลงานเทศบาล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    แผนยุทธศาสตร์
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
    เทศบัญญัติงบประมาณ
    งานสภาเทศบาล
    สำนักปลัดเทศบาล
    กองคลัง
    กองสาธารณะสุข สิ่งแวดล้อม
    กองช่าง
    กองสวัสดิการสังคม
    กองการศึกษา ศาสนา ฯลฯ
    แผนที่เทศบาล
    คู่มือประชาชน
    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์
   สำนักงานปลัด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลศีรษะทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 - 31มีนาคม 2565)

09 สิงหาคม 2565

   สำนักงานปลัด
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ประจำเดือน สิงหาคม 2565

05 สิงหาคม 2565

   กองคลัง
ประกาศเรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

04 สิงหาคม 2565


จัดซื้อจัดจ้าง
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565

02 สิงหาคม 2565

   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

04 กรกฎาคม 2565


กิจกรรม
   
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ประจำเดือน สิงหาคม 2565

05 สิงหาคม 2565

   
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่2

27 เมษายน 2565

   
กิจกรรมจิตอาสาที่บริเวณประตูน้ำชลประทาน คลองเจดีย์บูชา ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

30 มีนาคม 2565

   
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ประจำเดือน มีนาคม 2565

17 มีนาคม 2565

   
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลศีรษะทองและตำบลใกล้เคียง ปี2565

25 กุมภาพันธ์ 2565

   
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน และการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ()

24 กุมภาพันธ์ 2565

   
กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

09 กุมภาพันธ์ 2565

   
การประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01 กุมภาพันธ์ 2565

   
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศีรษะทอง ครั้งที่ 1/2565

21 มกราคม 2565

   
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

20 เมษายน 2564

   
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศีรษะทอง ครั้งที่1/2564

15 มกราคม 2564

   
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศีรษะทอง ครั้งที่ 1/2564

11 มกราคม 2564

   
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศีรษะทอง ครั้งที่ 4/2563

18 ธันวาคม 2563

   
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศีรษะทอง ครั้งที่ 2-2563

02 ธันวาคม 2563

   
ฺBig Cleaning Day ครั้งที่2

31 มีนาคม 2563

   
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย (หน้ากากผ้า)

23 มีนาคม 2563

   
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง ประจำปีงบประมาณ 2563

18 มีนาคม 2563

   
โครงการบ้านสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ประจำปี 2563

17 มีนาคม 2563

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง

03 กันยายน 2562

   
โครงการทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา

13 สิงหาคม 2562

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะทอง ประจำปี 2562

10 กรกฎาคม 2562

   
โครงการประชุมประชาคมตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ​

06 มิถุนายน 2562

   
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง 2562

14 มีนาคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ประชาชนหมู่ที่1

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 2

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 3 

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 4 

15 มกราคม 2562

   
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทองเป็นเทศบาลตำบลศีรษะทอง ของประชาชนหมู่ที่ 5 

15 มกราคม 2562

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.ศีรษะทอง ประจำปี 2561

27 กรกฎาคม 2561

   
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง ประจำปี 2561

12 กรกฎาคม 2561

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะทอง ประจำปี 2561

10 กรกฎาคม 2561

   
ร่วมปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นพระราชกุศล

12 ตุลาคม 2560

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต.ศีรษะทอง ประจำปี 2560

21 สิงหาคม 2560

   
โครงการ "ทำดีเพื่อแม่" เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม 2560

11 สิงหาคม 2560

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน อบต.ศีรษะทองและอบต.ข้างเคียง

07 สิงหาคม 2560

   
โครงการอบรมดับเพลิงให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลศีรษะทองประจำปีงบประมาณ2560

21 กรกฎาคม 2560

   
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ประจำปี 2560 โดยศูนย์ปรองดองสมานฉัน เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม

14 กรกฎาคม 2560

   
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างผู้บริหารและสมาชิก อบต. ประจำปี 2559

03 สิงหาคม 2559

   
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับผู้นำชุมชนตำบลศีรษะทอง ประจำปีงบประมาณ 2559

26 กรกฎาคม 2559

   
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน

26 กรกฎาคม 2559

   
โครงการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอ

22 กรกฎาคม 2559

   
แห่เที่ยนจำนำพรรษา ประจำปี 2559

15 กรกฎาคม 2559